دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد اول

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد دوم

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد سوم

ظهور کفر، مقدمه ای برای ظهور حق –

در ابتدای سخن و پیش از آغاز "شرحی بر علائم نجومی" لازم دیدم تا پرسشی که مکرراً مطرح می گردد و همواره برخی از اذهان را به خود مشغول می نماید، پاسخگو باشم.

سوالی که از بنده پرسیده می شود چنین است ؛

چرا شما اصرار دارید که ابتداء کفر(شیطان)ظهور می نماید؟

ببینید عزیزان، حقیر نیز مانند بسیار دیگری از مشتاقان ظهور حق،دعای فرج می خوانم و آرزو دارم که ارباب و مولایمان هرچه سریعتر به عرصه بیایند و کفر و الحاد را جارو کرده و بجای آن خلعت حق و عدالت را بر تن جهان بپوشانند.

حق آمد و باطل نابود شد،بدرستیکه باطل نابود شدنی است.( بنی اسرائیل - 80)

اما به استناد این آیه ابتداء می بایست که کفر درجایگاه خود مستقر شود،و سپس حق ظهور کرده و آن را نابود نماید.

و مطلب مهم اینجاست که ؛

جهان هنوز از کفر اشباع نشده و کفری که ما هم اینک با آن روبرو هستیم در اندازه ای نیست که حجت نهائی حق برای نابودی آن به میدان بیاید.درحقیقت آنچه که ما امروز بعنوان کفر می شناسیم،تمام کفر نیست! عزیزان کفر می بایست هرآنچه که در توان دارد رو کند و حداکثر قدرت خود را به عرصه بیاورد،و آن زمان است که حق برای نابودی آن به پامی خیزد.عزیزان توجه داشته باشید که این روال همیشگی نبرد بین حق و باطل در تاریخ بوده است.

(چون ساحران و موسی روبرو شدند،ساحران خطاب به موسی)
گفتند؛ای موسی تو(جادوی خود)می افکنی یا ما(جادوی خود)بیفکنیم؟
(موسی)گفت؛(اول)شما بیفکنید! ( طه –  65 و 66)

پس ابتداء می بایست کفر با تمامی قوا درجهان استقرار یابد و سپس حق برای نابودی آن به پاخیزد.

(البته امیدوارم که پس از خواندن این سطور بنده را به وابستگی به انجمن حجتیه یا مسیحیان اوانجلیس متهم نکرده و منتسب ندانید!)

پر واضح است که ما هم مانند همه حق پویان از این رویداد آزاردهنده(استقرارشیاطین در زمین)کراهت داشته و در رنج و عذابیم،اما می بایست بدانیم که این نیز بخشی از نمایش است که الزاماً باید اجرا شود!

و بدیهیست که هیچ تولدی بی درد زایمان امکان پذیر نیست!

"فإن مع العسر یسرا.إن مع العسر یسرا"

پس ما نیز در انتظار چشیدن شهد شیرین پیروزی نهائی حق بر باطل،این تلخکامی را اجباراً تحمل می کنیم.

(ثبت نظرات)